Меню Затваряне

Политика за поверителност на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Информация относно Администратора на лични данни, идентификационни данни на администратора и координати за връзка

Наименование:  Студио Дария ЕООД

ЕИК:BG 207 146 376

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8005, СЛАВЕЙКОВ  N.49

E-mail: info@studiodariya.com

уеб-сайт: www.studiodariya.com

осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

1.Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. имена, телефон, адрес, електронна поща.

“ събира само доброволно предоставените от Вас лични данни, в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, и по-конкретно, въз основа на:

изрично получено съгласие от Вас като клиент;

изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;

спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

Дружеството под никаква форма няма да събира други Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по уеб сайта www.studiodariya.com

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина www.studiodariya.com и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

използването на онлайн магазина за осъществяване на договор по поръчка;

индивидуализация на страна по договора;

счетоводни цели;

статистически цели;

защита на информационната сигурност;

обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

По-конкретно, целта на събирането и обработването на данни е създаване и управление на профил в сайта www.studiodariya.com обработване на поръчки, включващо приемане, потвърждаване, експедиране и фактуриране на същите; разрешаване на проблеми, свързани с анулиране на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги; връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби; възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби; оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на “ ;

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между „и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.


2. Категории лични данни които ще се обработват

Услугите, които предоставя сайта info@studiodariya.com предполагат предоставяне на Лични данни като име, адрес, телефон, e-mail.

2.1. Данни за регистрация: имена, е-mail

Цел, за която се събират данните:

Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него,

за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина,

2.2. Данни за извършване на доставка: имена, телефон, e-mail, адрес

Цел, за която се събират данните:

Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба от разстояние

доставка на закупените стоки

упражняване на право на връщане и замяна или отказ от закупена стока.

2.3. Основание за обработка на личните Ви данни:

С приемането на Общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание събираме и обработваме Вашите лични данни – чл.6, ал.1, б. “б” от Регламент (ЕС) 2016/679. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл.6, ал.1, б. “а” от Регламент (ЕС) 2016/679

www.studiodariya.com не събира данни с категория специални данни по смисъла на чл.9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 . С това съгласие вие се задължавате да не съхранявате и изпращате такива данни чрез сайта, като например:

данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.


            3. Категории получатели на данните

Сайтът www.studiodariya.com функционира като електронен магазин, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от  Студио Дария ЕООД  стоки – тениски  с щампи за мъже и жени по желан от потребителя дизайн, чаши , постери, плакати, web-услуги и други.

Посредством начина, по който сайтът е организиран, потребителят е гарантиран, че поръчаните от него стоки са напълно индивидуализирани спрямо поръчката му и не са предварително произведени. 

Тъй като желаните и поръчани от потребителя продукти се изработват от дружеството, без възлагане на трети лица, личните данни на потребителите не се предават или предоставят на никого.

Изпращането на поръчаните продукти се извършва чрез куриерска услуга, като в този случай на избрания куриер се предоставят единствено имената, адреса и телефонния номер на потребителя, с цел изпълнение на нашите договорни задължения, и при съответните, съобразно договор между дружеството и съответния куриер, гаранции за защита на предоставените лични данни.

4. Как обработваме Вашите лични данни?

Ние използваме данните Ви само за целите, за които ги събираме.

Информационният протокол и данните в него се съхраняват заради сигурността на нашите системи, за да може да се идентифицира дадено нарушение, посегателство или неоторизиран достъп до личните ви данни. Ние не сме в състояние да причисляваме даден протокол към определено лице. Ние не съпоставяме информация от дадена база данни с друга база данни.

Данните, които получаваме от Вас доброволно, се съхраняват, за да можем:

Да обработваме Вашите поръчки;

при необходимост от контакт с Вас за уточнение на поръчките, сроковете и начина на тяхната доставка.

След постигане на целта, за която сме събрали вашите лични данни и след изпълнение/прекратяване на сключения между нас договор, ние се задължаваме незабавно да ги унищожим, освен ако няма законов срок за тяхното съхранение.

5.Срок на съхранение на личните Ви данни

Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок от получаване на вашата поръчка до финализирането й , посредством доставката й от куриер .
 Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Ние не предоставяме и не извършваме автоматизирана обработка на личните Ви данни, нито профилиране (форма на автоматизирано обработване на лични данни, с цел оценка на определени лични аспекти, свързани с физическото лице и предназначени за анализ или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до професионалните задължения на лицето, неговите финансово състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение)

Личните данни, които ни предоставяте, са сведени до минимума, необходим за изпълнение на поръчаното от потребителя, и никакви други лични данни извън този минимум не се събират, обработват или съхраняват от дружеството .

Достъп до информацията, която сте ни предоставили, имат само служителите на дружеството.

При събирането и обработката на Вашите лични данни, се придържа към следните принципи:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

ограничение на целите на обработване;

съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

точност и актуалност на данните;

ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

6. Какви са Вашите права?

Имате право по всяко време да откажете вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат заличени, коригирани или блокирани.

За целта изпратете имейл със заглавие: “Отговорник лични данни” на следния имейл-адрес: www.studiodariya.com.
След приемане на вашето искане и обработването му ще получите имейл известие за предприетите действия.

7. Линкове към други уеб страници

Нашият сайт съдържа линкове към други уеб страници. Указанията за защита на личните данни важат само за нашата уеб страница. Моля да обръщате внимание на информацията за защита на личните данни, която е публикувана на такива уеб страници. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание. За нелегални, непълни или липсващи указания, както и за вреди, причинени от наличието или неналичието на такава информация, отговорност носи доставчикът на уеб страницата, към която сте били препратени.

8. Google Analytics

 info@studiodariya.com  използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc („Google“). Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на Вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите.

Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне на “ на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта. Google няма да свързва IP адреса, изпратен от Вашия браузър чрез Google Analytics, с други данни, съхранявани от Google.

Можете да предотвратите записа на бисквитки чрез съответните настройки на вашия браузър. Обръщаме Ви внимание, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

Освен това можете да предотвратите събирането на данните, извличани чрез бисквитките и свързани с използването на сайта от Вас (включително и IP адрес) от Google, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате намиращия се на следния интернет адрес браузър-плъгин: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Имайте предвид, че използването на браузър-плъгина е ограничено до съответния браузър и съответния компютър и след инсталирането му не е възможно да бъде изтрит, с цел запазване на деактивацията на Google Analytics. Декларацията за поверителност на Гугъл може да намерите на https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy.

9. Facebook Conversion Pixel

Посредством Facebook Conversion Pixel ние и Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) разбираме, че някой е кликнал върху нашата Facebook реклама и е бил пренасочен към нашата интернет страница. Не можем обаче да видим кои други интернет страници сте заредили. Информацията, събрана с помощта на Facebook Conversion Pixel, е предназначена за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите реклами във Facebook. Въпреки това ние не събираме и не получаваме информация, която позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани. За повече информация относно целите и обхвата на събирането и обработката на Вашите лични данни от Facebook, както и възможностите за настройки с цел защита на личната Ви неприкосновеност във Facebook, моля, направете справка с https://www.facebook.com/policy.php

10. Криптиране

Предприемаме технически и организационни предпазни мерки за сигурност, за да предпазим във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп.

Наред с осигуряването на информационната ни инфраструктура, във всички раздели се използват криптографски методи. За да се предотврати злоупотреба с Вашите данни от страна на трети лица, подадената от Вас информация се транспортира и верифицира в криптирана форма посредством TLS (Transport Layer Security) протокол. Можете да разпознаете това в адрес бара на Вашия браузър по символа с катинарче, което е заключено и интернет адресът започва с https.

Съвременните сайтове използват различни системи за анализ и подобряване на предоставянето на стоки и услуги на потребителите и не е възможно да бъдат описани подробно. Ако имате някакви притеснения относно информацията, която се събира от сайта ни, Ви препоръчваме да използвате Incognito опцията на браузера Google Chrome.

се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

е получено изричното съгласие на Потребителя;

предоставянето е необходимо за изпълнение на поетите по договор с потребителя задължеиня и/или за реализиране на законните интереси на “  или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на Потребителя, за който се отнасят данните;

информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

в други, посочени в закона случаи;